top of page

Skrytá šance pro radikální změnu: revize RVP

Aktualizováno: 22. 4. 2021V nadcházejících dvou letech bude české školství procházet podstatnou změnou. Bude se měnit tzv. RVP, respektive to již prošlo změnou (byly vypuštěny některé výstupy) a podle něj se bude revidovat ŠVP. A zde je jedna velká šance, jak využít revizi k energetizaci pedagogů a proměně českého školství namísto demotivace pedagogů, že "zase musíme přepisovat osnovy". Jak tedy na to? Máme za to, že nelze přeskočit tři roviny, které mají na ŠVP zásadní vliv, ale ve školách nejsou většinou zohledňovány, anebo jsou jen formální součástí strategických dokumentů typu "koncepce školy". Jsou to : Hodnoty, Odbornost a Symbolika. Co to pro školu znamená a jak z toho něco vytěžit popisujeme zde:


Postup revize ŠVP


1. hledání HODNOTOVÉHO RÁMCE ŠVP - jde o položení základní filozofie školy, sestává ze dvou složek: z hodnotového rámce, který odráží hodnotová přesvědčení hlavních aktérů vzdělávání (žák, rodič, pedagog) a z hodnotového rámce, který zastává širší veřejnost:


1) primární hodnotové rámce: odrážejí hodnoty primárních cílových skupin (tedy osob, které se přímo účastní života školy a svou přítomností modelují hodnoty školy)

i. žáků (zjištění na čem žákům záleží, co považují za důležité, jaké mají hodnoty, čeho chtějí v životě dosáhnout a jakou roli v tom pro ně hraje vzdělání – dostupné výzkumy plus dotazníky, rozhovory, hry selektující hodnoty apod.)

ii. pedagogů (totéž pro učitele, forma jiná – supervizní vedení, práce s týmy…)

iii. rodičů (totéž, forma zřejmě dotazníková, polo-strukturované rozhovory, klinický přístup – hloubkové neformální rozhovory…)


2) sekundární hodnotové rámce: odrážejí hodnoty sekundárních cílových skupin (tedy osob, které se účastní života školy pouze nepřímo, ale přitom také modelují hodnotový rámec školy)

i. společnost (sociologické studie, statistiky – zájmy, hodnoty, trendy…)

ii. region (charakteristiky a zvláštnosti regionu – např. silně religiózní apod.)


VÝSTUP: žebříček hodnot, síť hodnot, sociologické ukazatele apod.


2. hledání ODBORNÉHO NÁZOROVÉHO RÁMCE ŠVP


1) před-kritické odborné rámce: odrážejí názory pedagogů na odbornou (pedagogickou, psychologickou, didaktickou atd.) problematiku v surovém stavu tak, jak se jim zafixovaly během jejich studia a praxe. Tyto rámce nutně zastarávají a „lidovějí“ tak, jako i v jiných oborech.


2) post-kritické odborné rámce: odrážejí názory pedagogů na odbornou (pedagogickou, psychologickou, didaktickou atd.) problematiku v reflektovaném stavu, tedy po jakémkoliv následném vlivu během revize ŠVP – zde záleží na tom, jakým reflektujícím vlivům je ten který pedagog vystaven (politika vedení školy, vlastní studium a rozvoj, akademické vlivy, rozličné pedagogické směry…). Tyto rámce nutně procházejí spontánní obměnou – záleží na osobnosti a důrazech…


VÝSTUP: „mapa“ odborných názorů – mohou převažovat např. konzervativní, alternativní, eklektické...


3. hledání SYMOLICKÉHO RÁMCE ŠVP

Jde o velmi užitečný bod pro samotnou revizi ŠVP. Jde o pomocnou symbolickou strukturu, která pomůže pedagogům pochopit a uchopit, kam jejich škola vlastně směřuje. Může obsahovat VIZI nebo SLOGAN, anebo jen zajímavou symbolickou struktury typu GRAFIKÝCH SYMBOLŮ (vzdělávání v „kruhu“, ve „spirále“) nebo MERAFORICKÝCH SLOVNÍCH SYMBOLŮ. Cílem je dodat ŠVP zastřešující myšlenku, téma, tvář, příchuť, a tím pádem pocit smysluplné struktury, se kterou pedagogové souzní. Je na každé škole, jak moc chce užít tento rámec k motivaci pedagogů a žáků a jak daleko v metaforice zajde.


VÝSTUP: symboly školy, slogan, logo, vize, poslání, závazek… na hlubší úrovni: spojení hodnot do metaforického rámce a volba pedagogických přístupů z toho plynoucích


4. revize OBSAHOVÉHO RÁMCE ŠVP

Jde o stanovení samotných tematických okruhů a vazby na klíčové kompetence a výstupy, tedy samotné „osnovy“. Důležité je, že případná redukce anebo obohacení stávajícího ŠVP se už děje s přihlédnutím k předešlým rámcům: hodnotovému, odbornému, symbolickému.


5. Revize FOREM VÝUKY

S revizí obsahu souvisí i forma – jde o volbu metodických postupů výuky a celkové organizace výuky. Zde přichází ke slovu otázka inovativních metod výuky, od prostých změn typu více-předmětových bloků, přes dílčí metody vázané na konkrétní dovednost (čtenářské dílny) až po komplexní rozhodnutí o metodách výuky s pevně vystavěnou teoretickou i metodickou základnou (Hejného matematika). Zde více než jinde je třeba dbát na soulad s hodnotovým a filozofickým rámcem celé školy.


6. Pilotní provoz


7. Finální úpravy86 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page