top of page
mechanics-2170648_640_upraveno.png

PLÁNOVÁNÍ

VIZE

Logo MAP trans.png
sign-2792576_1280.png

PRIORITY

archery-2230855_1280.png

CÍLE a OPATŘENÍ

PRIORITA 1: Otevřený a efektivní vzdělávací systém, který rozvíjí jedinečnost i všestrannost, jehož výsledkem je žák připravený do života, přirozeně zvídavý a se smyslem pro zodpovědnost.

Cíl 1.1: Otevřený a efektivní vzdělávací systém

Opatření 1.1.1: Podpora škol v kontinuální revizi školních vzdělávacích plánů

Opatření 1.1.2: Inovativní a integrující metody výuky

Cíl 1.2: Všestranný rozvoj žáka

Opatření 1.2.1: Rozvoj žáka v oblasti primárních gramotností a klíčových kompetencí

Cíl 1.3: Podpora osobnosti, individuality a zdraví žáka

Opatření 1.3.1: Rozvoj osobitosti žáka – talent, nadání, SVP, jinak „jiné“ děti

Opatření 1.3 2: Rozvoj sociální a spirituální dimenze (etika, empatie, hodnoty, vztahy)   

Opatření 1.3 3: Rozvoj podnikavosti, kreativity a uměleckého vyjádření žáka

Cíl 1.4: Propojenost stupňů a oblastí vzdělávání                                                       

Opatření 1.4.1: Rozvoj komunikace a spolupráce mezi subjekty (MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ a jiné)  

Cíl 1.5: Propojení teorie a praxe                                                                                 

Opatření 1.5. 1: Profese, praxe a zážitek, kariérní poradenství

 

PRIORITA 2: Pedagog je profesionál, který kombinuje flexibilitu s životní moudrostí

Cíl 2.1: Profesní rozvoj a růst pedagogů            

Opatření 2.1.1: Efektivní formy vzdělávání pedagogů založené na principech: sdílení, spolupráce, kvality, udržitelnosti a inovace 

Cíl 2.2: Zlepšení motivace pedagogů pro vstup do školství a kvalitní výkon profese

Opatření 2.2.1: Sdílení a budování zkušeností v oblasti hodnocení, motivace a náboru zaměstnanců  

Cíl 2.3: Vytvořit systém podpory osobnostního rozvoje pedagogů a zdravého životního stylu 

Opatření 2.3.1: Cíleně rozvíjet měkké dovednosti pedagogů           

Opatření 2.3.2: Podpořit zdraví a duševní hygienu pedagogů, budovat zdravé klima školy 

 

PRIORITA 3: Rodič jako podporující partner a škola jako místo, které spojuje lidi, myšlenky a zdroje místní komunity

Cíl 3.1: Atraktivní PR a efektivní práce s informacemi           

Opatření 3.1.1: Podpora vnitřních a vnějších informačních systémů (web, soc. sítě, DB)         

Cíl 3.2: Hledání nových způsobů aktivního zapojení rodičů   

Opatření 3.2.1: Hledání nových způsobů aktivního zapojení rodičů a veřejnosti do vzdělávání 

Cíl 3.3: Škola jako centrum kulturního a sportovního dění      

Opatření 3.3.1: Škola se přirozeně stává místem setkávání při řadě kulturních, sportovních a společenských akcí

Opatření 3.3.2: Podpora komunitního rozměru ve vzdělávání     

 

PRIORITA 4: Příjemné prostředí, kvalitní vybavení a dostatečná kapacita hmotného a personálního zázemí

Cíl 4.1: Rozvoj podpůrných opatření a profesí

Opatření 4.1.1: Podpora vzniku a kvality podpůrných profesí a školských poradenských center

Cíl 4.2: Revitalizace a modernizace stávajících prostor školských zařízení a pořízení technického vybavení

Cíl 4.3: Budování nových prostor pro školská zařízení včetně pořízení technického vybavení

bottom of page