top of page

Plánujeme rozjet 13 CKP !

Aktualizováno: 12. 3. 2021

Slovo dalo slovo a Tým MAP došel na základě ohlasů učitelů k tomu, že bychom rádi rozjeli pravidelná setkávání pedagogů podle odbornosti. Nebudou to novodobé "předmětové kabinety", ale rozhodli jsme se pro název Centra kolegiální podpory (CKP), protože jde hlavně o podporu kolegů navzájem.


CKP budou vznikat postupně a více k nim si řekneme na nejbližším výjezdu pracovních skupin (viz. Akce). Zatím prozradíme jen 13 oblastí, ve kterých bychom rádi CKP otevřeli:


- CKP předškolní vzdělávání: metodická a didaktická podpora předškolního vzdělávání, CKP bude fungovat s návazností na další CKP


- CKP matematická gramotnost: metodická a didaktická podpora rozvoje matematické gramotnosti napříč různými druhy výuky (resp. přístupy – klasika, Hejný apod.)


- CKP čtenářská gramotnost: metodická a didaktická podpora rozvoje čtenářské gramotnosti napříč různými druhy výuky - respektive přístupy – klasický přístup, čtenářské dílny apod.)


- CKP digitální gramotnost – metodická, didaktická a praktická (technická) podpora rozvoje digitální gramotnosti (ICT) ve výuce. Jde o průřezové téma, které se uplatňuje ve všech ostatních oborech. Cílem je podpora jednak samostatného ICT know-how (to směřuje k tzv. metodikům ICT), a pak užití ICT v ostatních oborech tak, aby učitelé i žáci dokázali využít digitálních technologií jako přirozené součásti výuky (to směřuje k ICT kompetenci každého pedagoga). Někde mezi stojí pozice ICT koordinátora, který se navíc stará i o hardware a techicko-organizační stránku.

- CKP přírodní (exaktní) vědy: spojuje přírodovědné předměty jako biologie, fyzika a chemie. Cílem CKP je poskytnout metodickou a didaktickou podporu jak směrem do hloubky jednotlivých předmětů, tak do šířky – důrazem na výuku v souvislostech


- CKP humanitní (společenské) vědy: spojuje společenskovědní předměty jako jsou: člověk a příroda, člověka a svět, dějepis, zeměpis, výchova člověka, výchova ke zdraví, výchova k občanství, rodinná výchova aj. Cílem CKP je metodická a didaktická podpora těchto předmětů s důrazem na provázanost, souvislosti a hodnotovou integritu.


- CKP cizí jazyky: podporuje jazykovou kompetenci na úrovni jakéhokoliv cizího jazyka s důrazem na mluvenou formu a porozumění


- CKP pohyb a sport: metodická a didaktická podpora sportu pohybu v nejširší možné podobě (nové trendy, zcela nové sporty, hry - společné zkoušení, sdílení dobré praxe přímo ve výuce)


- CKP polytechnika, umění a tvořivost: spojuje na první pohled různorodé oblasti pracovních činností, výtvarné výchovy, hudební výchovy a estetiky. Cílem je metodická a didaktické podpora tvořivosti v těchto předmětech a propojování jednotlivých oborů do konkrétních praktických a uměleckých produktů tak, že opět bude platit úsloví: Zlaté české ručičky.


- CKP ředitelé a vedení: podpora ředitelů a vedení škol formou tematických setkání zaměřených na konkrétní problémy každodenní praxe


- CKP asistenti: podpora asistentů formou pravidelného sdílení dobré (i špatné) praxe a tematických setkání zaměřených dle požadavků skupiny (přednášky, workshopy)


- CKP poradenství na školách: podpora poradenských profesí formou sdílení dobré (i špatné) praxe a tematických setkání zaměřených dle požadavků skupiny (přednášky, workshopy) – speciální pedagog, sociální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence aj.


- CKP vychovatelství: podpora vychovatelství formou sdílení dobré (i špatné) praxe a tematických setkání zaměřených dle požadavků skupiny (přednášky, workshopy)

119 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Revize RVP

1 Comment


bottom of page